ảnh chuyên mục

Cả rá bằng đồng (loại dày)Lơ thu – ren trong ren ngoàiRen ngoài ren trong (lơ giảm) bằng đồngRen ngoài ren trong bằng đồng (loại dày)Ren trong ren ngoài (Lơ thu) bằng inoxRen trong ren ngoài – cả rá (size lớn) bằng đồngRen trong ren ngoài – cả rá bằng đồng

Hiển thị 7 kết quả